Zoek op keurmerk
Zoek op naamAlgemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden
 
Lees deze voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van WebshopSelect. Gebruik van WebshopSelect betekent dat u de voorwaarden accepteert. Deze algemene voorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit. Het is raadzaam deze voorwaarden regelmatig te lezen.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.webshopselect.nl van HJprojects BV gelden de volgende voorwaarden en alle van toepassing zijnde wettelijke regels.

Deze algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee hoofdstukken:
1. Algemeen gedeelte voor iedere gebruiker van de site;
2. Specifiek gedeelte voor webshophouders en consumenten die een beoordeling plaatsen.

Hoofdstuk 1: Algemeen
Artikel 1 Inhoud site
WebshopSelect heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden (consumenten). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. WebshopSelect draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste beoordelingen en webshop inschrijvingen.

Artikel 2 Overeenkomst
WebshopSelect probeert beoordelingen van consumenten over webshops duidelijk weer te geven. WebshopSelect is echter nimmer partij bij een beoordeling die wordt gegeven door consumenten.

Artikel 3 Gegevens
1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en naam volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
2. Voor het goed functioneren van de site verzamelt WebshopSelect informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan WebshopSelect er voor zorg dragen dat een consument of webshop niet meerdere beoordelingen ten gunste of ten ongunste van een aangesloten webshop plaatst.
3. WebshopSelect respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van WebshopSelect. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden. WebshopSelect levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt WebshopSelect uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hier naar het oordeel van WebshopSelect rede toe is.
4. WebshopSelect verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. WebshopSelect heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites.
5. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Triple Deal, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. WebshopSelect heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites
6. Indien u zich niet kunt vinden in het door WebshopSelect in dit artikel genoemde beleid, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van WebshopSelect maar andere keurmerken te raadplegen.
 
Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij WebshopSelect, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. WebshopSelect staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
2. Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
3. Het is niet toegestaan de structuur, content of lay-out van WebshopSelect.nl of één van haar websites te dupliceren of te kopiëren. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 65.000,- (vijf en zestigduizend euro) per kopie.

Artikel 5 Spam/harvesten
1. Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via de Site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder/ webshophouder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
1. een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
2. een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
3. mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van WebshopSelect.nl te verzamelen om welke reden dan ook.
2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting
WebshopSelect behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van WebshopSelect om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Garantie
WebshopSelect garandeert niet:
1. dat de (tekst van) webshops en beoordelingen juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden webshops goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
2. dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren;
3. dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
4. dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. WebshopSelect sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal WebshopSelect in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
1. handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste webshops;
2. de onmogelijkheid de site te gebruiken;
3. het niet voldoen van een product of webshop aan de specificaties zoals gemeld op de site;
4. het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
5. het onrechtmatig gebruik van de systemen van WebshopSelect, waaronder de site, door een derde;
6. handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WebshopSelect of haar ondergeschikten.
 
Artikel 9 Vrijwaring
U vrijwaart WebshopSelect volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. WebshopSelect heeft geen zeggenschap over deze websites. WebshopSelect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11 Beveiliging
WebshopSelect spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. WebshopSelect legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12 Diversen
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WebshopSelect zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door WebshopSelect aangepast worden. WebshopSelect adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Hoofdstuk 2: Webshops / beoordelingen
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van hoofdstuk 1 van toepassing indien u webshop vermeldingen of beoordelingen wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13 Inhoud site
1. Iedere webshophouder en consument dient er voor zorg te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden webshop of beoordeling volledig is. Door het plaatsen van een webshop of beoordeling geeft u WebshopSelect toestemming de informatie over het betreffende product of webshop op de site te plaatsen.
2. Het is uitdrukkelijk verboden webshops of beoordelingen te plaatsen op WebshopSelect op een andere wijze dan beschreven is op WebshopSelect.
3. WebshopSelect behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van webshops of beoordelingen in te korten of te wijzigen. WebshopSelect behoudt zich ook het recht voor om webshops of beoordelingen zonder opgave van redenen te verwijderen van WebshopSelect.nl. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de gevallen waarbij:
1. de betreffende beoordeling op een ’verkeerde‘ webshop is geplaatst;
2. de webshop en/of beoordeling op onjuiste en/of onvolledige wijze is beschreven;
3. de beoordeling inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
4. de betreffende beoordeling op enige andere wijze schade zou kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
5. de betreffende beoordeling in meer dan één categorie of anderszins dubbel is geplaatst;
6. de betreffende beoordeling/webshop en/of de inhoud van de beoordeling/webshop bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig;
7. webshops of beoordelingen anderszins naar de mening van WebshopSelect aanstootgevend zijn;
8. de beoordeling als doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald;
9. de beoordeling niet het doel heeft om een webshop te beoordelen, maar een ander doel voor ogen heeft.
4. U vrijwaart WebshopSelect tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de webshop of beoordeling inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14 Betaling
1. Voor de inschrijving van een webshop bent u het bedrag van €195,- per jaar (excl. BTW) verschuldigd aan WebshopSelect in de volgende gevallen (promoties en acties voorbehouden):
1. U heeft zich aangemeld bij WebshopSelect.
2. U heeft een accountmanager toestemming gegeven voor plaatsing van de webshop.
3. U maakt of heeft gebruik gemaakt van de keurmerken van WebshopSelect.
2. Na de bevestiging door WebshopSelect dat uw webshop zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag direct te betalen op de aangegeven wijze.
3. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens WebshopSelect na te komen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is WebshopSelect gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het bij de wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
5. Indien WebshopSelect genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door u aan WebshopSelect worden vergoed.
6. Zonder tegenbericht wordt een inschrijving telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

Artikel 15 Misbruik Keurmerk
WebshopSelect heeft het recht een aanvraag voor een keurmerk te weigeren. Mocht u misbruik maken van een van de keurmerken door plaatsing op een webshop zonder inschrijving bij WebshopSelect. Dan heeft WebshopSelect een inbare vordering op de betreffende webshop van het inschrijfgeld bedoeld als in artikel 14. Gebruik van een (hoger) keurmerk terwijl u nog niet voldoende positieve beoordelingen heeft is niet toegestaan.
Dit kan leiden tot verwijdering van uw webshop van WebshopSelect en een vermelding bij onrechtmatige gebruikers. Tevens zal bij onrechtmatig gebruik direct juridische bijstand worden gezocht. Deze kosten komen direct ten laste van de overtreder.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van WebshopSelect voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan WebshopSelect.

WebshopSelect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. WebshopSelect is op geen enkele manier aansprakelijk voor webshops die door consumenten wel goed beoordeeld zijn maar bij een andere consument het tegenovergestelde presteren. We zien dat graag terug in de beoordelingen zodat andere consumenten daarvan kunnen profiteren.
Tegenover webshops is WebshopSelect niet aansprakelijk voor de beoordelingen die consumenten schrijven.